جمعه, دسامبر 8جنبش آزادی ایران
Shadow

لوازم لازم برای کمک به گذار

متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران!

مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.

 

رفتن به بخش بعدی >>>

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید