یکشنبه, اکتبر 2جنبش آزادی ایران

ترتیب پیشنهادی برای خواندن مطالب، ساختار، هدف و مخاطبان سایت (ضمناً درهربخش، ابتدا دیباچه را بخوانید)

به سايت “برپاخیز”، نشریه اینترنتی جنبش آزادی ایران، خوش آمدید. در این سایت همه مطالب به نهایت اختصار اما به صورت پرمحتوی، مستند و مبتنی بر دانش روز تقدیم می شود.

جنبش آزادی ایران توسط تعدادی از ایرانیان آزادی خواه و حامی استقرار حقوق بشر در میهن مان ایران، که اغلب در داخل کشور و بعضاً در خارج هستند، بنیاد گذاشته شده است. هدف این جنبش هم افزائی و هماهنگی بین نخبگان و فرهیختگان مستقل و منفرد گوشه و کنار کشور است. نخبگانی که بدون ادعا یا سهم خواهی برای آزادی کشور از دست دیو سیاه و سپید استبداد حاکم تلاش می کنند و هر یک به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر جمع کثیری از انسان های فرهیخته در محیط زندگی و کار خویش تاثیرگذار و مورد احترام آنها هستند. ضمناً جنبش آزادی ایران و سایت برپاخیز دست همیاری را به سوی هم میهنان آزادی خواه آن سوی مرزها دراز می کنند تا دست در دست هم دامنه این هم افزائی و هماهنگی، و تاثیرات ناشی از آن، را گسترش بخشند.

جنبش آزادی ایران بر این اعتقاد است که آلترناتیو حکومت فعلی، مردم ایران هستند. در هر محیط کاری یا محیط زندگی، عده ای از مردم پیر و جوان هستند که با سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، باید با هماهنگی با هم زمام امور را در محیط کار و زندگی خود به دست گیرند. در این راستا پیوستن آزادی خواهان و فرهیختگان خارج از کشور سرمایه ای بسیار بزرگ است و جدائی بین نیروهای داخل و خارج از کشور وجود ندارد. دست در دست هم در دوران گذار و پس از گذار، برای رهائی از حکومت مخوف جمهوری اسلامی تلاش می کنیم. مخاطبان جنبش ازادی ایران و سایت برپاخیز، همین اشخاص آزاده و فرهیخته اند.

مدیریت گذار و دوره پس از گذارکشوری با این وسعت و با این میزان خرابی ناشی از هجوم و حکومت عمامه داران و دیگر جانیان حاکم،  تنها از طریق همین نخبگان داخل و خارج از کشور میسر است. هیچ گروهی وجود ندارد که صدها هزار نفر نیرو داشته باشد تا بتواند مدعی حکومت داری باشد. و همانا به، چرا که معمولاً حکومتی که با انحصار یک گروه شکل بگیرد، مآلاً سرنوشتی جز درغلطیدن به دامن استبداد ندارد.

مطالب این سایت برای دوستان فرهیخته و دارای توان تاثیرگذاری و سازماندهی است تا از این مطالب برای برداشتن گام های عملی و موثر برای کمک به فروپاشی جمهوری مستبد اسلامی بهره برداری کنند. برای بهره برداری بهتر از سایت، پیشنهاد می شود مطالب را به ترتیب زیر که در فهرست اصلی در بالای صفحه آمده است دنبال فرمائید. در هر بخش، نخست دیباچه کوتاه ابتدای فهرست خوانده شود:

چالش های مهم:

 • دیباچه
 • چالش های فرهنگی
 • چالش های اقتصادی
 • چالش های اجتماعی
 • چالش های قانونی و کثرت جرائم
 • چالش های امور جوانان
 • چالش های آموزش همگانی

 

مدیریت گذار

 • دیباچه
 • پایه های نگهدارنده حکومت فعلی
 • محورهای مهم مدیریت گذار
 • لوازم مورد نیاز برای کمک به گذار
 • مبارزات مدنی با حق دفاع از خود
 • تاکتیک های مبارزات مدنی

 

درس هائی از تاریخ

 • دیباچه
 • تجربیات سایرین

 

بازسازی کشور

 • دیباچه بازسازی کشور
 • قوه مجریه (وزارتخانه ها به تفکیک، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی به تفکیک)
 • قوه قضائیه
 • قوه مقننه

 

در ضمن بخشی تحت عنوان “ابتکارات گروه ها” در فهرست درنظر گرفته شده است که به بیان ابتکارات عمل گروه های گوناگون مخالف حکومت جمهوری اسلامی می پردازد تا مورد بهره برداری همگانی قرار گیرد.

از دید جنبش آزادی ایران، در جمع گروه های مخالف حکومت از احترام برخوردارند و بلکه وجود تنوع در آن برای بالندگی دمکراسی بسیار مفید است به شرطی که برای هم حق اندیشیدن متفاوت را قائل باشند. گروه های یک نفره تا چند نفره ای که بعضاً حتی با کمک دستگاه های اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفته اند و مدام به دیگران پرخاش و فحاشی می کنند، مفید نیستند و خوشوقتانه اغلب مردم ایران تحت تاثیر این مجموعه ها قرار ندارند.

نکته آخر این که اتحاد همه ایرانیان اعم از گروه های کوچک و بزرگ بدون شک به تسریع سرنگونی حکومت فعلی کمک می کند اما دارای اهمیت درجه یک نیست چرا که مردم برای بسیاری از این مجموعه های یک تا چند نفره که حرفی برای گفتن هم ندارند تره خرد نمی کنند.

جنبش آزادی ایران دست هر فرد یا گروه آزاده ای را که این جنبش یاری بخواهد یا به حرکت مردم ایران برای آزادی یاری برساند به گرمی می فشارد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.