جمعه, دسامبر 8جنبش آزادی ایران
Shadow

ابتکارات گروه ها

دیباچه بخش ابتکارات گروه ها

دیباچه بخش ابتکارات گروه ها

ابتکارات گروه ها
جنبش آزادی ایران معتقد است:  نیروی جایگزین منحصراً اشخاص فرهیخته و طیف های گسترده ای از مردم آزادی خواه و عدالت طلب بطن جامعه هستند. گستردگی کشور و بزرگی امر کشورداری جز با تکیه بر همین اشخاص و طیف ها هرگز ممکن نیست. هیچ گروه یا حزبی، کادر آموزش دیده به تعداد کافی برای اداره چنین گستردگی را ندارد. تجربه تحولات دهه های اخیر نیز موید لزوم تکیه بر مردم است. به چالش می طلبیم کسانی را که به غیر از این فکر می کنند. امروزه حتی یک نمونه در جهان یافت نمی شود که بدون تکیه بر مردم توانسته باشند حکومت را در دست بگیرند. حتی برای ادامه حکومت باید یا دست در دست همین فرهیختگان و طیف های آزادی خواه و عدالت طلب داد یا با استفاده از اراذل و اوباش برای سرکوب مردم به دیکتاتوری روی آورد. اتحاد رویائی و خیالی بین همه ممکن نیست و اساساً لازم هم نیست. فرهیختگان و آزادی خواهان اقشار گوناگون درون کشور و نیز ...
ابتکارات (1) – گروه طرفدار سلطنت

ابتکارات (1) – گروه طرفدار سلطنت

ابتکارات گروه ها, گروه طرفدار سلطنت
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
ابتکارات (2) – گروه جمهوری خواه

ابتکارات (2) – گروه جمهوری خواه

ابتکارات گروه ها, گروه جمهوری خواه
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
ابتکارات (3) – گروه نهاد مردمی

ابتکارات (3) – گروه نهاد مردمی

ابتکارات گروه ها, گروه نهاد مردمی
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
ابتکارات (4) – سازمان الف ب

ابتکارات (4) – سازمان الف ب

ابتکارات گروه ها, گروه (...)
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.