جمعه, دسامبر 8جنبش آزادی ایران
Shadow

درس هائی از تاریخ

دیباچه درس هائی از تاریخ

دیباچه درس هائی از تاریخ

درس هائی از تاریخ
آنان که گذشته را به یاد نمی آورند، محکوم به تکرار آن هستند. (منتسب به جورج سانتایانا) در بخش درس هائی از تاریخ، که به تدریج مطالب و تجربیات مندرج در زیر این سرفصل افزوده خواهد شد، به بیان مختصر تجربیات دیگر کشورها برای به پائین کشیدن نظام های استبدادی حاکم پرداخته خواهد شد. لازم است دوستان به موارد تشابه و اختلاف بین شرایط آن کشورها و میهن مان ایران توجه کافی داشته باشند تا با انطباق تاکتیک ها و استراتژی ها با شرایط واقعی ایران، بتوانند از آنها به طور واقع بینانه و موثر بهره برداری کنند. باید خلاق بود و درس ها را با شرایط ويژه ایران منطبق نمود. وضعیت همه کشورها یکسان نیست. نوع و ساختار حکومت، سطح و گستردگی استبداد حاکم، نوع سرکوب ها، میزان رشد فکری جوامع و غیره می تواند از کشوری به کشوری دیگر بسیار متفاوت باشد. اما به هر حال شناخت شرایط و تجربیات سایر کشورها و درس گرفتن از تاریخ مبار...
تجربه (1)

تجربه (1)

درس هائی از تاریخ
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
تجربه (2)

تجربه (2)

درس هائی از تاریخ
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
تجربه (3)

تجربه (3)

درس هائی از تاریخ
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
تجربه (…)

تجربه (…)

درس هائی از تاریخ
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.