سه‌شنبه, نوامبر 29جنبش آزادی ایران

بازسازی کشور

دیباچه قوه قضائیه

دیباچه قوه قضائیه

قوه قضائیه
پیشنهاد کانون حقوقدانان ایران برای اقدامات نخستین بلافاصله پس از فروپاشی جمهوری اسلامی  در وزارت دادگستری و برخی نهادهای مهم وابسته  مهم ترین مشکلات موجود: وزارت دادگستری و نهادهای وابسته به آن در دوره حکومت اسلامی از جمله مراکزی بوده اند که بیشترین آسیب ها و ضربه ها را از ناحیه فساد شدید، بی لیاقتی، بی سوادی و ندانم کاری های روحانیت و اعوان و انصار وابسته به آنها خورده است و به جای آن که حلال مشکلات مردم باشد، خود به معضلی بزرگ برای مردم تبدیل شده است. به همین جهت ضروری است تغییراتی وسيع در این بخش صورت پذیرد. اما آنچه که به نظر می رسد دارای اولویت فوری بوده و در دو سه ماه نخست پس از فروپاشی این حکومت قابل اجراء باشد در زیر، پس از فهرست عمده ترین مشکلات دادگستری، ارائه شده است. اساساً در حال حاضر عمده ترین مشکلات دادگستری کشور از قرار زیر است: فساد گسترده قضات و کارمندان د

تغییرات قوانین

بازسازی کشور
همان گونه که در دیباچه بخش بازسازی کشور توضیح داده شد، اعمال تغيير در بسياري از قوانين ضروري است (حتي قوانيني مانند قانون حفظ درختان در حريم شهرها که مطلقاً جنبه سياسی يا ربط به حکومت اسلامی ندارند اما به غايت غيرکارشناسانه تدوين شده اند.) در اين ميان، برخي از قوانين بنا به دلائل گوناگون از اولويت و فوريت براي تغيير برخوردارند: (پيش نويس های پانزده مورد نخست ميتوانند از هم اکنون آماده شوند. این کار بزرگ و پرزحمت و وقت گیر، در حال حاضر توسط کانون حقوقدانان ایران در حال انجام است و به تدریج پیش نویس های پیشنهادی قوانین مورد نظر، برای عنایت همه دوستان و گروه های آزادی خواه در این سایت درج خواهند شد. شايسته و بلکه ضروری است پس از سرنگوني حکومت اسلامي، توسط نمايندگان منتخب مردم حسب مورد در قالب مجلس موسسان، مجلس شورای ملی و غيره در اولویت نخست قرار گرفته، پس از بررسی و نهائی شدن، مورد تصويب
دیباچه بازسازی کشور

دیباچه بازسازی کشور

بازسازی کشور
همان گونه که در بخش "پایه های نگهدارنده حکومت" به عرض رسید، سومین عامل یا پایه کمک کننده به ادامه حیات حکومت جمهوری اسلامی نبود تصویری از حکومت و وضعیت آینده از دید مردم حتی بسیاری از فرهیختگان و افراد تاثیرگذار در کشور است. بر این اساس، تبیین برخی راه حل ها برای برخی از مهم ترین مشکلات موجود در سطح جامعه از هم اکنون، می تواند به این نگرانی جامعه خاتمه دهد یا حداقل از شدت آن به میزان قابل توجهی بکاهد. این موضوع نگرانی جدی اکثریت قریب به اتفاق جامعه است. برخی از دوستان خوب این طور مطرح می کنند که طرح تصویر آینده می تواند باعث اختلاف نظر در صفوف نیروهای مخالف شود و باید این موارد را به بعد از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی موکول کرد. از دید ما، این نظر مقرون به صحت نیست. اولاً این نگرانی عمده مردم و عامل منفی مهمی در حرکت مردمی است. مردم مهم هستند نه چند چهره سرشناس یا نیمه سرشناس که ضمن محت
مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی

قوه مقننه
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
شهرداری ها

شهرداری ها

سازمان های دولتی و نهادهای عمومی
  متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
سازمان محیط زیست

سازمان محیط زیست

سازمان های دولتی و نهادهای عمومی
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
سازمان هواشناسی

سازمان هواشناسی

سازمان های دولتی و نهادهای عمومی
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
سازمان انرژی اتمی

سازمان انرژی اتمی

سازمان های دولتی و نهادهای عمومی
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
سازمان انتقال خون

سازمان انتقال خون

سازمان های دولتی و نهادهای عمومی
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
وزارت کشور

وزارت کشور

وزارتخانه ها (1)
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.