جمعه, دسامبر 8جنبش آزادی ایران
Shadow

پیام های سایت به خوانندگان

ترتیب پیشنهادی برای خواندن مطالب، ساختار، هدف و مخاطبان سایت (ضمناً درهربخش، ابتدا دیباچه را بخوانید)

پیام های سایت به خوانندگان
به سايت "برپاخیز"، نشریه اینترنتی جنبش آزادی ایران، خوش آمدید. در این سایت همه مطالب به نهایت اختصار اما به صورت پرمحتوی، مستند و مبتنی بر دانش روز تقدیم می شود. جنبش آزادی ایران توسط تعدادی از ایرانیان آزادی خواه و حامی استقرار حقوق بشر در میهن مان ایران، که اغلب در داخل کشور و بعضاً در خارج هستند، بنیاد گذاشته شده است. هدف این جنبش هم افزائی و هماهنگی بین نخبگان و فرهیختگان مستقل و منفرد گوشه و کنار کشور است. نخبگانی که بدون ادعا یا سهم خواهی برای آزادی کشور از دست دیو سیاه و سپید استبداد حاکم تلاش می کنند و هر یک به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر جمع کثیری از انسان های فرهیخته در محیط زندگی و کار خویش تاثیرگذار و مورد احترام آنها هستند. ضمناً جنبش آزادی ایران و سایت برپاخیز دست همیاری را به سوی هم میهنان آزادی خواه آن سوی مرزها دراز می کنند تا دست در دست هم دامنه این هم افزائی و هماهنگی،...