یکشنبه, جولای 21جنبش آزادی ایران
Shadow

چالش های مهم

در این بخش، چند مورد از مهم ترین چالش های فعلی و موجود در جامعه تحت سلطه جمهوری اسلامی اجمالاً بررسی می شود. شناختن این چالش ها حداقل دو فایده مهم دارد:

  • شناختن نقاط ضعف و مشکلات و چالش های جامعه در عین حال که بسیار رقت آور است، اما بهترین ابزار را برای حمله به حکومت پوسیده جمهوری اسلامی فراهم می آورد. این معضلات می توانند نقاطی باشند که مردم آن را با پوست و گوشت خود احساس کرده اند و کم توجه ترین و ناآگاه ترین اقشار جامعه هم آثار آن را در محیط اطراف و زندگی خود می بینند. برای متحد کردن همه مردم اعم از فرهیختگان تا حتی اقشار کم آگاه تر جامعه، این موضوعات ملموس، مفهوم و موثرند.
  • طرح معضلات و چالش های مهم جامعه از هم اکنون می تواند از هم اکنون اندیشمندان مرتبط با این موضوعات مانند جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان، حقوقدانان و غیره را به فکر چارچوب های مقدماتی و راه های چاره بیندازد. غارت و تخریب اجتماعی، روانی، اقتصادی و ساختاری کشور توسط این حاکمان اسلامی بدتر از مغول در طول چهل سال، نیازمند آمادگی هوشمندانه و کامل از هم اکنون برای بازسازی کشور پس از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی است.

 

بخش هائی که در باره چالش های مهم در این سایت درج شده اند عبارتند از:

  • دیباچه
  • چالش های فرهنگی
  • چالش های اقتصادی
  • چالش های اجتماعی
  • چالش های قانونی و کثرت جرائم
  • چالش های امور جوانان
  • چالش های آموزش همگانی