یکشنبه, آوریل 21جنبش آزادی ایران
Shadow

عضویت

 

هم میهن آزادی خواه و مبارز!

ایران خانه ماست! و خانه در دست دشمن افتاده است! برپاخیزیم!

برای آزادی ایران دست به دست هم دهیم. میهن زخم خورده همچنان در چنگال رژیم سفاک جمهوری اسلامی اسیر است و خون از جای جای آن جاری است. تا دیر نشده همچون قطرات با طراوت باران به هم بپیوندیم، رودی خروشان بسازیم و بنیان قلعه حیوانات جمهوری اسلامی را از بنیان برکنیم.

هم میهنان از خراسان تا خوزستان، از آذربایجان تا سیستان!

به هم بپیوندیم و با برنامه ریزی هوشمندانه بپا خیزیم!

ما تاریخ را نظاره نمی کنیم، آن را می سازیم!

 

با ایمیل مستعار از طریق وی پی ان، بدون دادن اطلاعات شخصی و قابل رهگیری، با ما تماس بگیرید. توانمندی های خود را با ما در میان بگذارید و در رزم بی امان برای رسیدن به آزادی و دفع شر عمامه داران پلید، با ما همراه شوید.

ایمیل تماس:

iran@barpakhiz.com