جمعه, سپتامبر 25جنبش آزادی ایران

پایه های نگهدارنده حکومت