شنبه, ژانویه 22جنبش آزادی ایران

ماه: دسامبر 2018

دیباچه چالش های مهم

دیباچه چالش های مهم

چالش های مهم
در این بخش، چند مورد از مهم ترین چالش های فعلی و موجود در جامعه تحت سلطه جمهوری اسلامی اجمالاً بررسی می شود. شناختن این چالش ها حداقل دو فایده مهم دارد: شناختن نقاط ضعف و مشکلات و چالش های جامعه در عین حال که بسیار رقت آور است، اما بهترین ابزار را برای حمله به حکومت پوسیده جمهوری اسلامی فراهم می آورد. این معضلات می توانند نقاطی باشند که مردم آن را با پوست و گوشت خود احساس کرده اند و حتی کم توجه ترین و ناآگاه ترین اقشار جامعه هم آثار آن را در محیط اطراف و زندگی خود می بینند. برای متحد کردن همه مردم اعم از فرهیختگان تا حتی اقشار کم آگاه تر جامعه، این موضوعات ملموس، مفهوم و موثرند. طرح معضلات و چالش های مهم جامعه از هم اکنون، می تواند اندیشمندان مرتبط با این موضوعات مانند جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان، حقوقدانان و غیره را به فکر چارچوب های مقدماتی و راه های چاره بیندازد. غارت
فرهنگی

فرهنگی

چالش های مهم
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبساین جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
اقتصادی

اقتصادی

چالش های مهم
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
اجتماعی

اجتماعی

چالش های مهم
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
چالش های قانونی و کثرت جرائم

چالش های قانونی و کثرت جرائم

چالش های مهم
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
امور جوانان

امور جوانان

چالش های مهم
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
آموزش همگانی

آموزش همگانی

چالش های مهم
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.
دیباچه مدیریت گذار

دیباچه مدیریت گذار

مدیریت گذار
ایران در حال آمادگی برای گذار از دوران سیاه جمهوری اسلامی است. به ایران در آستانه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. تحریم های جدید به طور بالقوه قادر به فروپاشی اقتصاد ایران در مدت زمانی نسبتا کوتاه خواهد بود؛ با این حال، در صورتی که سرعت پیشرفت مقاومت مدنی و مبارزات مردم علیه رژیم خود را با تحولات در حال وقوع انطباق نداشته باشد، مشخص نیست که آیا وضعیت جدید منجر به سقوط رژیم اسلامی ایران خواهد شد یا خیر. حتی اگر به سرنگونی رژیم منجر شود، هنوز معلوم نیست پس از سقوط رژیم چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا با یک کشور شکست خورده و متلاشی شده روبرو خواهیم بود یا یک نظام دموکراتیک سکولار شکل می گیرد و به قدرت می رسد؟ ایران و رژیم اش با پنج گسل و از هم گسیختگی دست به گریبان هستند:   1) گسل اجتماعی و اقتصادی (عمدتا شامل کارگران، معلمان و دیگر طیف های محروم اجتماع محسوب می شود): با در نظر
محورهای مهم مدیریت گذار

محورهای مهم مدیریت گذار

مدیریت گذار
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.   رفتن به بخش بعد >>>    
لوازم لازم برای کمک به گذار

لوازم لازم برای کمک به گذار

مدیریت گذار
متن نمونه برای آزمایش صفحه بندی وبسایت جنبش آزادی ایران! مهم نيست برخی چهره های شاخص جنبش چه موضعی می گيرند. در هر حال اکثريت عظيم مردم خواسته هائی مشخص دارند: آزادی، دمکراسی، ساير حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. ضمناً، هم تئوری و هم تجربه عملی سه دهه گذشته نشان می دهد که حکومت موجود با هيچيک از طيف ها و جناح هايش ظرفيت برآورده کردن اين آرزوها و اهداف والا و انسانی مردم را ندارد.   رفتن به بخش بعدی >>>